fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ

Požární Odvětrání


Zařízení odvodu kouře a tepla ZOKT, Větrání chráněných únikových cest CHÚC


Požární větrání lze z hlediska požární bezpečnosti staveb rozdělit na:

1) Zařízení odvodu kouře a tepla ZOKT
2) Větrání chráněných únikových cest CHÚC
3) Systém pro odvod kouře z výtahových šachet LSC

Zařízení pro odvod kouře a tepla
​Zařízení pro odvod kouře a tepla se řadí mezi vyhrazená aktivní požárně bezpečnostní zařízení a slouží pro řízené odvádění produktů hoření, tj. tepla, kouře, jedovatých plynů a vodní páry vznikající při hašení vodou. Zařízení samo o sobě není schopné požár uhasit, ale ve spojitosti s ostatními faktory snižuje škody a ztráty způsobené požárem. Funguje přirozeně nebo nuceně.
Hlavními přednostmi zařízení pro odvod kouře a tepla jsou zlepšení podmínek pro evakuaci osob, zlepšení podmínek zásahu požárních jednotek, snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí,snížení přímých i následných škod na zařízení a vybavení objektů způsobené horkými plyny, kouřem apod.
K odvodu kouře mohou být využita střešní okna, světlíky nebo okna ve fasádě, která jsou situována v nejvyšším místě chráněného prostoru.V případě rozšíření kouře se kouřové klapky automaticky otevřou ve velmi krátkém čase pomocí elektrických
pohonů. Stoupající kouř, toxické plyny a teplo jsou jimi odvedeny, takže únikové a záchranné cesty zůstávají průchodné. K dosažení efektu tepelného proudění je nevyhnutelně nutné zabezpečit přívod čerstvého vzduchu ve spodní části budovy. Součinnost otevření kouřových klapek a přívodu čerstvého vzduchu je velmi důležitá. Ke spuštění systému se kromě manuálních alarmových spínačů používají automatické detektory kouře. Zařízení k odvodu kouře a tepla může být navíc použito i pro denní přirozené větrání.
 

Větrání chráněných únikových cest
U jakéhokoliv objektu musí být umožněn bezpečný únik osob a účinný zásah požárních jednotek. Právě díky těmto dvěma kritériím jsou v každém objektu navrženy únikové cesty. Lidé se musí sami dostat ven z budovy, a pokud se tak nestane, hasiči je při svém zásahu vyvedou prostřednictvím svých vlastních sil. Návrhu a realizaci únikových cest je tudíž nutné věnovat mimořádnou pozornost, protože právě tyto cesty umožnují záchranu lidských životů. Na únikových cestách, které jsou projektovány jako vyšší stupeň, tedy jako chráněné, je nutné zamezit průniku zplodin hoření a kouře do jejich prostoru. Tento požadavek je podmíněn účinným požárním větráním. Osoby totiž z 90 % při požáru neuhoří, ale udusí se kouřem. 


Pro toto požární větrání se stejně jako u zařízení odvodu kouře a tepla  využívá stejných typů odvodních i přívodních otvorů. Princip větrání CHÚC je prakticky stejný, liší se pouze určité legislativní požadavky např. na plochu otvorů či rychlost otevírání. Naše technická řešení také umožnují vřadit do systému denní přirozené větrání. 

Mimo zařízení pro odvětrání nových chráněných únikových cest jsme schopni vypracovat také technické řešení úpravu či rekonstrukci starších typů únikových cest tak, aby vyhovovaly dnešním platným legislativním požadavků. Součástí rekonstrukce často bývá  výměna zastaralého manuálního ovládání za nové poholnější elektrické. Vše jsme schopni připravit tzv. na klíč.

Systém pro odvod kouře z výtahových šachet - Lift Smoke Control LSC
U složitějších a rozsáhlejších objektů se setkáváme s požadavkem na samostatné požární odvětrání výtahových šachet a současně s požadavkem na vzduchovou nepropustnost z hlediska úspory energie. Oba tyto problémy řeší systém odvodu kouře z výtahových šachet Lift Smoke Control LSC.

V případě požáru zajistí systém LSC odvod kouře z výtahové šachty  pomocí elektricky ovládaných lamel, oken nebo světlíků. Současně toto zařízení v běžném denním režimu zabranuje zbytečným tepelným ztrátám, ke kterým může docházet permanentním otevřením výtahové šachty.


Mezi hlavní výhody systému patří:

Úspora nákladů na vytápění v průměrné výši 25 000 Kč za rok na jednu výtahovou šachtu 
- Bezkonkurenční poměr cena / výkon
- Budova se díky systému LSC stává bezpečnější vůči vloupání
- Nedochází k průvanu a hluku na schodišti což vede ke zvyšujícímu tepelnému pohodlí uživatele
- Nedochází k tvorbě vlhkosti a plísní ve výtahové šachtě
- Instalace je možná jak do nových objektů, tak i do stávajících
Scroll to Top